Православный портал Православный портал

Молитва об успешной сдаче экзаменов и зачетов

Молитвы Сергию Радонежскому

Молитва перед учением
Преблаги́й Го́споди, низпосли́ нам благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го, да́рствующаго и укрепля́ющаго душе́вныя на́ши си́лы, да́бы, внима́юще преподава́емому нам уче́нию, возросли́ мы Тебе́, на́шему Созда́телю, во сла́ву, роди́телем же на́шим на утеше́ние, Це́ркви и Оте́честву на по́льзу.
 
Молитва после учения
Благодари́м Тебе́, Созда́телю, я́ко сподо́бил еси́ нас благода́ти Твоея́, во е́же внима́ти уче́нию. Благослови́ на́ших нача́льников, роди́телей и учи́телей, веду́щих нас к позна́нию бла́га, и пода́ждь нам си́лу и кре́пость к продолже́нию уче́ния сего́.
 
 
Молитвы преподобному Сергию Радонежскому, чудотворцу
О свяще́нная главо́, Преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою, и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя Си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преуспе́яние и благослове́ние, младе́нцам воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сиро́там и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспе́шествующими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго Суда́ шу́ия ча́сти изба́вится, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.